Visie Fedustria aangaande circulaire economie

De missie van Fedustria, de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie, bestaat erin om de lidbedrijven te helpen bij hun succesvolle ontwikkeling. Begeleiding van de ondernemingen bij hun transitie naar een circulaire economie is hier een essentieel element van. Fedustria wordt hierin bijgestaan door de sectorale technologiecentra Centexbel (textiel) en Wood.be (hout & meubel).

Close up omgeving teken collectie

Textiel

Circulaire economie is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in de Belgische textielsector, die vooral gespecialiseerd is in interieurtextiel en technisch textiel. Zo zetten de bedrijven maximaal in op hergebruik van water en grondstoffen, substitueren van zorgwekkende stoffen, eco-design, nieuwe en meer duurzame businessmodellen… Ook wordt sterk ingezet op innovatie en dit vaak in samenwerking met Centexbel, het technologiecentrum voor de textielindustrie. De gevraagde verduurzaming van de overheidsopdrachten is dan weer iets dat voor het kledingtextiel van groot belang is.

De Belgische textielbedrijven onderschrijven dan ook de doelstelling van de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel. Samen met het textielonderzoekcentrum Centexbel wil Fedustria meewerken aan de omzetting van de EU-textielambities in regionale regelgeving ter versterking van competitiviteit en de verankering van de bedrijven. Een bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar het ondersteunen van kmo’s.

Meubel

In de meubelsector lopen er reeds diverse initiatieven op het vlak van circulaire economie, waarbij eco-innovatie, herstelbaarheid van producten, levensduurverlenging en het verkennen van andere businessmodellen maar enkele van de pistes zijn waarrond gewerkt wordt.

In januari 2021 trad de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in voege in België. Samen met enkele matrasproducenten en de sectorfederaties Comeos (distributiesector) en Navem (meubelhandel) richtte Fedustria de vzw Valumat op, het beheersorganisme voor de UPV voor matrassen. Uniek aan deze UPV is dat er, op initiatief van Valumat, een belangrijke rol is weggelegd voor eco-innovatie en design for circularity. Nu reeds zijn er enkele Belgische matrasproducenten die een circulaire matras op de markt gebracht hebben, en in de volgende jaren verwachten we hier nog heel wat evoluties. Kortom, de Belgische matrasproducenten spelen hierin een toonaangevende rol op internationaal niveau.

Ook voor meubels wordt er vanuit Europa steeds meer verwezen naar de invoering van een UPV-systeem. Daarbij zijn we van mening dat eerst het “probleem” in kaart moet worden gebracht, voor meubelen zijn er immers al heel wat bestaande mogelijkheden inzake hergebruik en recyclage. Tevens vragen we dat eerst alle alternatieven voor een UPV worden onderzocht. Indien tenslotte een UPV de meest aangewezen beleidsoptie blijlkt, kan Valumat hier als voorbeeld dienen.

Hout

De circulaire bio-economie zit al sinds jaar en dag ingebed in de houtsector: hout wordt zo lang mogelijk gebruikt als grondstof, waarna het wordt hergebruikt en gerecycleerd. Pas wanneer geen enkel ander gebruik van hout als grondstof meer mogelijk is, wordt dit verbrand met energierecuperatie. Deze cyclus wordt ook het ‘gecascadeerd gebruik van hout’ genoemd. De houtsector blijft voortdurend inzetten op innovatie. De technieken voor houtrecyclage gaan alsmaar verder, en er wordt steeds efficiënter omgegaan met de grondstof hout.

Om de transitie naar een biogebaseerde, circulaire economie te kunnen verwezenlijken, is er nood aan voldoende hout. Daarbij moeten we erover blijven waken dat de kostbare grondstof hout correct en efficiënt wordt en dat recyclage alle kansen krijgt.

Bovendien blijft de koolstof, opgeslagen tijdens de groei van de boom, opgeslagen in het hout en de houten producten, ook na hergebruik en recyclage. Hoe meer hout en houten producten – afkomstig uit duurzaam beheerde bossen - er gebruikt worden, hoe beter dus voor het klimaat.

Lees onze standpunten over herindustrialisering naar aanleiding van de verkiezingen van 2024!