Visie Fedustria aangaande circulaire economie

De missie van Fedustria, de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie, bestaat erin om de lidbedrijven te helpen bij hun succesvolle ontwikkeling. Begeleiding van de ondernemingen bij hun transitie naar een circulaire economie is hier een essentieel element van. Fedustria wordt hierin bijgestaan door de sectorale technologiecentra Centexbel (textiel) en Wood.be (hout & meubel).

Dat Fedustria een pioniersrol speelt op vlak van de circulaire economie, getuigen de vele projecten die hieromtrent reeds werden uitgevoerd i.s.m. Centexbel en Wood.be. Zo werd bijvoorbeeld al in 2010 het project SUSPRO³ (Sustainable Production, Processes and Profit) gelanceerd, enkele jaren later gevolgd door SUSTECH (Sustainable Technologies), en recent werd het project Retex afgerond (Recyclage van Textiel). Fedustria is tevens partner van de Green Deal Circulair Aankopen en van de huidige Green Deal Circulair Bouwen. Eveneens is Fedustria vertegenwoordigd in de Stuurgroep van Vlaanderen Circulair.

Fedustria pleit verder al jarenlang om duurzaamheidscriteria mee op te nemen in openbare overheidsopdrachten. Uiteraard zal Fedustria zich ook in de toekomst blijven inspannen om haar lidbedrijven te motiveren en te begeleiden naar een circulaire toekomst.

Circular Economy

Textiel

Circulaire economie is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in de Belgische textielsector, die vooral gespecialiseerd is in interieurtextiel en technisch textiel. Zo zetten de bedrijven maximaal in op hergebruik van water en grondstoffen, substitueren van zorgwekkende stoffen, eco-design, nieuwe en meer duurzame businessmodellen… Ook wordt sterk ingezet op innovatie en dit vaak in samenwerking met Centexbel, het technologiecentrum voor de textielindustrie. De gevraagde verduurzaming van de overheidsopdrachten is dan weer iets dat voor het kledingtextiel van groot belang is.

De Belgische textielindustrie is dan ook goed gepositioneerd om in te spelen op het door de Europese Commissie aangekondigde circulair actieplan voor textiel. Anticiperend hierop heeft de Europese Textiel- en Modefederatie Euratex, samen met o.a. Fedustria, reeds een strategie voor circulair textiel uitgewerkt. Tevens wordt geijverd voor een recycling hub voor textielafvalstromen teneinde een maximale upcycling en circulariteit te garanderen.

Meubel

In de meubelsector lopen er reeds diverse initiatieven op het vlak van circulaire economie, waarbij eco-innovatie, herstelbaarheid van producten, levensduurverlenging en het verkennen van andere businessmodellen maar enkele van de pistes zijn waarrond gewerkt wordt. Samen met de Europese koepelfederatie EFIC (de Europese Confederatie van de meubelindustrie) werkte Fedustria aan een visiedocument, waarin de kansen en uitdagingen voor de meubelindustrie inzake circulaire economie omschreven worden.

In januari 2021 trad de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in voege in België. Samen met enkele matrasproducenten en de sectorfederaties Comeos (distributiesector) en Navem (meubelhandel) richtte Fedustria de vzw Valumat op, het beheersorganisme voor de UPV voor matrassen. Uniek aan deze UPV is dat er, op initiatief van Valumat, een belangrijke rol is weggelegd voor eco-innovatie en design for circularity. Nu reeds zijn er enkele Belgische matrasproducenten die een circulaire matras op de markt gebracht hebben, en in de volgende jaren verwachten we hier nog heel wat evoluties. Kortom, de Belgische matrasproducenten spelen hierin een toonaangevende rol op internationaal niveau.

Hout

De circulaire bio-economie zit al sinds jaar en dag ingebed in de houtsector. Het werken in kringlopen zit ingebakken in de dagdagelijkse bedrijfsvoering: hout wordt zo lang mogelijk gebruikt als grondstof, waarna het wordt hergebruikt en gerecycleerd. Pas wanneer geen enkel ander gebruik van hout als grondstof meer mogelijk is, wordt dit verbrand met energierecuperatie. De rol van de houtsector binnen de circulaire bio-economie wordt omschreven in de publicatie ‘Wood: Building the bioeconomie’, die i.s.m. de Europese koepelfederatie CEI-Bois werd uitgewerkt.

De houtsector blijft voortdurend inzetten op innovatie. De technieken voor houtrecyclage gaan alsmaar verder, en er wordt steeds efficiënter omgegaan met de grondstof hout. Hout is ten andere zowat de meest hernieuwbare grondstof. Dankzij innovaties zijn er bovendien steeds meer mogelijkheden voor de toepassing van hout in de bouw. Dat het gebruik van hout in de bouw alleen maar aan belang zal winnen, wordt bevestigd door de renovatiestrategie van de Europese Commissie (oktober 2020). Duurzaam bosbeheer vormt uiteraard de absolute basis, zodat de houtbeschikbaarheid ook in de toekomst verzekerd blijft.