UPV voor matrassen en Valumat

Op 1 januari 2021 trad de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in voege in België. Dit betekent dat elke producent en invoerder van matrassen voortaan verantwoordelijk is voor de afvalstromen die ontstaan uit de verkoop van matrassen in België. Zij moeten dus tussenkomen in de kosten voor inzameling en verwerking en bovendien de wettelijk vastgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen behalen.

Valumat Caampagnebeeld Rgb

Samen met enkele matrasproducenten en de sectorfederaties Comeos en Navem richtte Fedustria de vzw Valumat op, het beheersorganisme voor de UPV voor matrassen. Valumat vzw voert in naam van alle aangesloten producenten en invoerders de verplichtingen die voortvloeien uit de UPV op een collectieve manier uit. Producenten en invoerders die aansluiten bij Valumat dienen een milieubijdrage te betalen op basis van het aantal matrassen dat zij op de Belgische markt brengen. Deze milieubijdrage wordt vervolgens doorgerekend aan de klant, finaal is het dan ook de eindconsument die betaalt.

Uniek aan deze UPV is dat, op initiatief van Valumat, er een belangrijke rol is weggelegd voor eco-innovatie en design for circularity. Nu reeds zijn er enkele Belgische matrasproducenten die een circulaire matras op de markt gebracht hebben, en in de volgende jaren verwachten we hier nog heel wat evoluties. Hiermee spelen de Belgische matrasproducenten een toonaangevende rol op internationaal niveau.

Meer informatie over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid matrassen is beschikbaar via de website www.valumat.be.