Duaal leren

Duaal leren is een zeer zinvolle leermethode om een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.

Het leidende principe daarbij moet zijn dat er effectief competenties worden aangeleerd, in een samenwerking tussen school en bedrijfswereld. Daarin zouden ook gesimuleerde werkomgevingen, bedrijfsacademies, sectorale opleidingscentra, … een rol kunnen opnemen voor zowel de leer- als werkcomponent. De inhoud van wat wordt aangeleerd in een duaal traject vergt een continue dialoog met de bedrijfswereld en zou soepel moeten kunnen worden bijgesteld in functie van wijzigende noden en opportuniteiten.

In de organisatie van duale trajecten moeten scholen meer mogelijkheden krijgen om dat op een alternatieve en flexibele manier te organiseren op maat van de leerlingen, de bedrijven en de leerkrachten.

Duaal leren zou op termijn ook niet beperkt mogen blijven tot het secundair onderwijs en tot bepaalde beroepen. De cultuur van “leren in samenwerking met de bedrijfswereld” zou breed verspreid moeten worden over meerdere richtingen (zeker in het beroeps- en technisch onderwijs). Meer jongeren zullen opteren voor een duale opleiding in het secundair onderwijs als ze weten dat er een duaal vervolgtraject aangeboden wordt in het hoger onderwijs. Een dergelijke opwaardering en toekomstperspectief zouden het duaal leren veel attractiever kunnen maken.

In samenspraak met de bedrijfswereld moeten scholen nagaan of er op de lokale arbeidsmarkt voldoende vraag is en er bijgevolg voldoende leerplekken ter beschikking (kunnen) staan om alzo hun duaal aanbod te optimaliseren.

Duaal leren is een zeer interessante piste. Er doen zich echter enkele knelpunten voor die dringend zouden moeten worden opgelost:

  • De problematiek van de arbeidsongevallenverzekering, die integraal ten laste is van werkgever en impliceert dat een jongere die bijvoorbeeld tijdens een les lichamelijke opvoeding zijn voet breekt, ten laste komt van de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. Dit zou technisch moeten worden uitgeklaard met de verzekeringssector.
  • In het bedrijf waar een leerling een duaal traject loopt, kan hij/zij enkel een studentenjob uitoefenen tijdens de zomervakantie en niet tijdens andere vakantieperiodes of weekends. Dit is voor zowel bedrijven als duale leerlingen niet te begrijpen. Doorgaans is er een goede verstandhouding tussen leerling en bedrijf en zou het uitoefenen van een vakantiejob win-win zijn voor bedrijf en leerling.
  • Bedrijven worden afgeschrikt door de extra (administratieve) belasting die duaal leren met zich meebrengt. Vooral de tijd die vrijgemaakt moet worden zet een rem op de productie van het bedrijf.
  • Zowel in de houtsectoren als in de textielsector bestaat een goed werkend sectoraal partnerschap duaal leren. Op deze manier zouden we vanuit de sector zelf aanvragen e.d. voor bedrijven kunnen invoeren. Wij rekenen erop dat de slagkracht van onze partnerschappen noch uitgehold noch verzwaard wordt, zodat we een noodzakelijke verbinding kunnen blijven realiseren tussen bedrijf en onderwijs.
  • Stimuleer en ondersteun intersectorale samenwerking voor duale opleidingen die niet sectorspecifiek zijn (b.v. elektromechanica, elektriciteit, onderhoudstechnieken…).
  • Scholen zouden meer aangespoord moeten worden om duale opleidingen in te richten. Een te beperkt aantal scholen die het aanbieden, zorgt ervoor dat ook het aantal leerlingen niet volgt.