EPD

Environmental Product Declaration - EPD - op basis van een levenscyclusanalyse – LCA

Sinds 1 januari 2015 bepaalt het KB milieuboodschappen van 22/05/2014 dat alle bouwproducten die in België in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden, verplicht een indicator moeten opnemen die de impact van het bouwproduct op het klimaat weergeeft.

Omwille van deze verplichting moeten fabrikanten voor elk bouwproduct een volledige Environmental Product Declaration (EPD) laten uitvoeren, op basis van een levenscyclusanalyse (LCA).

Een EPD kan slechts worden opgesteld door personen die vertrouwd zijn met de materie. KMO’s hebben dergelijke personen niet in dienst en dienen dus beroep te doen op externe hulp. Wie dit toch zelf wenst te proberen kan gebruik maken van speciale software, bijvoorbeeld: GaBi of Simapro. Deze software en de opleiding om er mee te kunnen werken zijn niet gratis.

Deze EPD moet men per product verplicht laten verifiëren en registreren in een publiek toegankelijke databank. Deze verificatie kan enkel door een goedgekeurd expert. Ook hiervoor moet betaald worden.

Het opmaken van een EPD is dus – zeker voor KMO’s een dure zaak. Voor producenten met een uitgebreid gamma aan bouwproducten kan het uitvoeren van zoveel verschillende EPD’s de kostprijs zeer hoog doen oplopen. De concrete kostprijs van een EPD is afhankelijk van de complexiteit van het product. Onderstaande zaken bepalen de prijs.

  • Is het een mono-materiaal?
  • Als het een samengesteld materiaal is uit hoeveel verschillende onderdelen?
  • Is de bewerking voor het bekomen van het product complex?
  • Kan het product hergebruikt worden?
  • Is het biobased of niet? Biobased is complexer omwille van de CO2 opslag gedurende de levensduur.
  • Vergt het product veel onderhoud tijdens de gebruikersfase?
  • Kan er gebouwd worden op een EPD van een ander gelijkaardig product uit het bestaande bedrijfseigen gamma?

Info over hoe een EPD moet worden opgebouwd en de gemiddelde kostprijs, is terug te vinden op volgende site: https://www.health.belgium.be/...

Uiteraard kan geprobeerd worden de prijs van de EPD te verwerken in de verkoopprijs van het product. Maar bouwen is nu al duur. Door de invoering van deze verplichte EPD’s zal bouwen onbetaalbaar worden voor de gewone consument.

Probleem is bovendien dat iedere lidstaat op dat vlak zijn eigen eisen stelt. Frankrijk aanvaard bijvoorbeeld geen EPD’s die uitgevoerd zijn met de software Simapro. Door deze lidstaatafhankelijke eisen zijn de EPD’s of de klimaatindicatoren niet onderling uitwisselbaar. Men moet dus een EPD uitvoeren per lidstaat waar men het bouwproduct wenst te verkopen. De FOD Leefmilieu erkent dit probleem.

Daarenboven wil Europa de CPR (construction Products Regulation) herzien. Samen met deze herziening wenst Europa de declaratie van de impact op het klimaat van bouwproducten verplicht te maken: CO2,-uitstoot, waterverbruik, biodiversiteit, bodemgebruik…

Daarom vragen wij:

  1. dat de verplichte declaratie zou verdwijnen en zou vervangen worden door een vrijwillige declaratie;
  2. dat er een harmonisatie zou komen in de wijze van berekening van de verschillende indicatoren, zodat bedrijven niet langer per lidstaat een aparte EPD moeten maken;
  3. dat er ondersteuningsprogramma’s zouden komen voor KMO’s, opdat zij deze dure EPD’s zelf zouden kunnen uitvoeren.