Living Lab CARPET

Living Lab logo en foto

Waar komt je oud tapijt terecht?

Binnen de Living Lab CARPET slaan Balta, Belysse, Centexbel, Cobot, Designregio Kortrijk, Fedustria, IMOG, Material Mastery en Weerwerk de handen in elkaar om oplossingen te vinden voor tapijt bij einde levensduur (End-of-life, EoL). De focus binnen de Living Lab CARPET ligt op hergebruik (re-use), herstelling (repair), opknappen (refurbishing), remanufacturing alsook het inzetten van het tapijt in een andere toepassing (re-purpose).

In dit artikel worden de eerste bevindingen weergegeven omtrent de monitoring van EoL-tapijt. Een eerste taak bestond uit het nagaan waar onze oude tapijten terecht komen en welke kwaliteit ze hebben om zo te kunnen inschatten of één of meerdere van bovenstaande routes haalbaar zijn en zo ja, dewelke. Hiertoe werden zowel recyclageparken bezocht als kringloopwinkels bevraagd.

Recyclageparken

De eerste resultaten waren bemoedigend. Enerzijds zijn er recyclageparken waar tapijt afzonderlijk wordt ingezameld. Echter, het is een verzameling van diverse materialen, soms bevatten ze ondertussen verboden, want schadelijke, producten en finaal komen ze terecht op de verbrandingsinstallatie. Bemoedigend? Jawel, want er is een aparte stroom, er wordt al een screening uitgevoerd zodat de tapijten in de specifieke ophaalbakken er kwalitatief goed uitzien en dus na een reiniging eventueel opnieuw kunnen worden ingezet.

In onderstaande tabel wordt opgelijst hoeveel tapijt er de afgelopen jaren werd ingezameld in 15 IMOG-recyclageparken onder dezelfde koepel.

Hoeveelheid tapijt per inwoner dat jaarlijks wordt ingezameld in de IMOG-regio

2020 150.861 kg 0.6 kg/inwoner
2021 133.597 kg 0.53 kg/inwoner
2022 125.000 kg 0.5 kg/inwoner

Er wordt jaarlijks in de IMOG-regio, met 250.000 inwoners, gemiddeld 135 ton tapijt ingezameld. Extrapolatie naar Vlaanderen (6.6 mio inwoners) geeft 3.564 ton en naar België (11.6 mio inwoners) 6.264 ton aan potentieel voor re-use, re-purpose, repair of refurbish. Een bredere bevraging wordt voorzien om na te gaan of deze resultaten representatief zijn voor andere regio’s.

Kringwinkels

Het gaat hier uitsluitend over karpetten; enkel de mooie en propere exemplaren worden in de winkels uitgestald gedurende een2 à 3-tal weken. Ze roteren eventueel van de ene winkel naar de andere en worden - indien dan nog niet verkocht - via stockverkoop aangeboden.

In 2022 werden ca. 1000 karpetten verkocht In Kringwinkel Zuid-West-Vlaanderen (350.000 inwoners). Extrapolatie naar Vlaanderen geeft 19.000 karpetten; en naar België 33.200 karpetten met potentieel voor re-use, re-purpose, repair of refurbish. Ook hier wordt een verdere bevraging uitgevoerd om te zien of deze veralgemening kan onderbouwd worden.

Voorlopige conclusies

Als eerste, voorlopige conclusie kan gesteld worden dat er 3 verschillende reststromen met een verschillende kwaliteit zijn binnen de recyclageparken en kringwinkels.

  • Recyclagepark: sterk vervuilde tapijten gaan rechtstreeks naar het restafval -> verbranding
  • Recyclagepark: er gebeurt een aparte inzameling van tapijten die echter ook uiteindelijk verbrand worden -> hier is er potentieel om in te zetten in een van de hogervermelde routes zoals repair, refurbish, repurpose.
  • Kringwinkel: focus ligt op de verkoop van karpetten, de rest wordt verbrand -> hier zien we potentieel voor hergebruik gezien de korte tijdsduur dat ze worden aangeboden.

Bij alle tapijten met potentieel zal echter een behandeling nodig zijn zoals o.a. stofzuigen of wassen vooraleer verdere stappen kunnen ondernomen worden.

Living Lap logos

“VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie”

Dossiernummer VNS.2022.0138