Circular Hotel Interior

Een traject naar een duurzamere toekomst!

Circular Hotel Interior, het eerste EU-certificeringsmerk voor hotelinterieurproducten (textiel, hout en meubilair), is geboren. Het omvat een unieke manier om de mate van circulariteit van producten te beoordelen en geeft in één oogopslag een beeld van hun performance. Een platform maakt een snelle selectie mogelijk en brengt rechtstreeks contact tot stand tussen voorschrijvers en fabrikanten of distributeurs.

Circular Logo Grayscale web kader

De circulaire economie, een essentiële schakel, een onvermijdelijke doelstelling!

De lineaire economie heeft zijn grenzen bereikt: huidige en toekomstige tekorten aan grondstoffen, een verstoord klimaat, problematische toeleveringsketens en twijfelende consumenten. De circulaire economie is langzaam maar zeker naar voren gekomen als de weg voorwaarts en biedt vele mogelijkheden voor verbetering.

In een tijd van meerdere crisissen in Europa en de wereld is de overgang van onze economie naar een duurzaam en veerkrachtig model een noodzaak geworden. De circulaire economie speelt hierin een volwaardige rol door verschillende methodieken om grondstoffen te besparen, beter te ontwerpen, beter te produceren, de levensduur te verlengen, te herstellen, te hergebruiken, te recycleren, enz.

Bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector dragen steeds meer bij aan deze ontwikkeling en creëren producten die de principes van de circulaire economie in praktijk brengen. Objectieve erkenning van de kwaliteiten van deze producten en de ontwikkeling van een sterk imago, ver van de uitwassen van greenwashing, waren noodzakelijk.

Een certificeringsmerk om de circulaire eigenschappen van producten te objectiveren

Om de milieukwaliteiten van deze producten te objectiveren en een beleid van sociale verantwoordelijkheid in de hotel- en accommodatiesector te ondersteunen, hebben de partners van het Europese project Ecy-Twin (Interreg V-project dat bedrijven begeleidt naar meer duurzame modellen) het certificeringsmerk Circular Hotel Interior ontwikkeld.

Circular Hotel Interior is geregistreerd bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendomvan de Europese Unie (EUIPO) en biedt certificering voor interieur- en textielproducten voor de hotelsector. Elk product wordt op onafhankelijke wijze gecertificeerd door een derde partij en kan 1 tot 4 badges krijgen om zijn circulaire kwaliteiten aan te tonen.

Niet minder dan zevenentwintig verschillende criteria, ontwikkeld door de wetenschappelijke partners van het Ecy-Twin-project en een gewicht toegekend volgens hun belang, worden gebruikt om de producten te beoordelen naargelang hun mate van circulariteit en om, indien zij voldoende geavanceerd zijn, hen een erkenning toe te kennen in ten minste één van de volgende domeinen :

ECODESIGN product ontworpen om circulair te zijn, voornamelijk door het zo te ontwerpen dat het demonteerbaar, herstelbaar, recycleerbaar of van biologische oorsprong is, ...
ECOPRODUCTIE inspanningen op het gebied van circulariteit tijdens de productiefase, in de fabriek: gebruikte materialen en hun nabijheid, productieprocessen, gebruik van hernieuwbare energie, omgekeerde logistiek.
VERLENGING VAN DE GEBRUIKSDUUR acties van het bedrijf om de gebruiksduur van producten te verlengen: reconditionering van producten, reserveonderdelen, instructies voor demontage enherstelling, terugnamesysteem voor producten met passende behandeling.
AFVALVERMINDERING acties voor hergebruik van productieafval, industriële symbiose, recyclage van productieafval en elke andere strategie om de afvalproductie te controleren en te verminderen.

Ontstaan van het certificatiemerk Circular Hotel Interior

De noodzaak om het circulaire karakter van producten voor de hotelsector te ondersteunen en te benadrukken, is ontstaan uit een collectieve denkoefening binnen een werkgroep waarin bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector en de wetenschappelijke partners van het Interreg Ecy-Twinproject, namelijk drie onderzoekscentra (WOOD.BE, CENTEXBEL, CELABOR), een universiteit (ULB) en een ingenieursschool (ENSAIT), zijn vertegenwoordigd.

De betrokken bedrijven verdiepten en deelden hun kennis van de circulaire economie en circulaire productie, alsook van de Project/Contract-markt (hotel- en vrijetijdsvoorzieningen in het algemeen, in samenwerking met architecten, interieurarchitecten en decorateurs).

Zij hebbenmeegewerkt aan de vaststelling van criteria voor de kwalificatie van circulaire producten en zijn pioniers van het merk Circular Hotel Interior. Deze bedrijven zijn gevestigd in het hart van het Frans-Belgische grensgebied (Vlaanderen, Wallonië, Hauts-de-France): De Poortere Frères, Louis de Poortere, Veldeman, Unilin, Mobitec, Resortecs, Trust Studio, Noma Edition, Dizy, Oakame, Revor, Sonian Wood, Verimpex, Carpentier, BerryAlloc.

De omvang van de contractmarkt maakt een flexibeler beheer mogelijk van zaken als traceerbaarheid van producten, tracering tijdens de gebruiksfase en retourlogistiek door groepen soortgelijke producten. Bovendien zijn in de hotelsector de inspanningen voor een groene transitie voor bepaalde productcategorieën (detergenten, levensmiddelen, communicatiemiddelen) gemeengoed, maar er zijn is nog veel actie nodig op vlak van het circulaire aanbod inzake interieurinrichting. Circular Hotel Interior, het eerste EU-certificeringsmerk op dit gebied, betekent een belangrijke stap voorwaarts.

Bij de lancering van het merk zijn al bijna veertig producten bestemd voor de hotelsector van een vijftiental fabrikanten gecertificeerd. Deze zijn opgenomen op de website www.circularhotelinterior.com en er zullen voortdurend nieuwe producten worden aan toegevoegd.

Voor wie is het certificeringsmerk Circular Hotel Interior bedoeld?

  • Europese fabrikanten en distributeurs van circulaire producten uit hout, textiel, en meubelen voor de contract- en hotelmarkt die hun engagement voor de circulaire economie willen promoten via een catalogus die eigen is aan de sector;
  • Voorschrijvers, hoteliers, binnenhuisarchitecten en decorateurs, die op zoek zijn naar een doeltreffende manier om circulaire producten voor hun projecten te identificeren;
  • Eindgebruikers, die geïnformeerd willen worden over de verbintenissen van het door hun gekozen vrijetijds- en accommodatieaanbod om de milieueffecten te verminderen.

Zichtbaarheid van het certificeringsmerk Circular Hotel Interior:

Lidmaatschap bij het keurmerk Circular Hotel Interior blijkt uit de aanwezigheid van het gecertificeerde product op de website www.circularhotelinterior.com.

Het logo en de pictogrammen van de vier "badges" die de circulariteitsindex van het product aangeven, alsmede een link naar het internetplatform www.circularhotelinterior.com mogen door de fabrikant worden gebruikt in de communicatie die specifiek betrekking heeft op de producten waarnaar het merk verwijst.

Voorschrijvers en accommodaties kunnen het gebruik van producten die gecertificeerd zijn door het merk Circular Hotel Interior onder de aandacht brengen.

Logos Grayscale