Online tool

INSPIRATIE

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen binnen de hout- en meubelsector

Je wil ook werk maken van een maatschappelijk verantwoord bedrijfsbeleid, maar zoekt nog wat inspiratie? Hieronder volgen enkele voorbeelden & initiatieven vanuit de hout- en meubelsector, die je alvast op weg kunnen helpen.

Hout geeft zuurstof

WOOD_NL_RGB_Web_2.jpg?mtime=20181113142100#asset:6815

Met haar campagne “Hout geeft zuurstof” tracht Fedustria de vele voordelen van het gebruik van hout ook te promoten bij het grote publiek. Niet alleen geeft het gebruik van hout letterlijk zuurstof aan het milieu, maar ook figuurlijk aan de toekomst, aan de economie, aan architecten, jongeren, ingenieurs, en aan de bosbouw. Op de campagnewebsite www.houtgeeftzuurstof.be is er heel wat informatie beschikbaar die kan worden aangewend door alle bedrijven uit de hout- en meubelsector, om de voordelen van het gebruik van hout op alle vlakken te promoten.

Gebruik van duurzaam geproduceerd hout

Een zeer belangrijk thema binnen de hout- en meubelsector heeft betrekking op de herkomst van de grondstof hout. Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die met respect voor alle ecologische, economische en sociale behoeften van de huidige en toekomstige generaties worden beheerd. Certificatie van hout door middel van een label is één van de methodes om over deze duurzaamheid te communiceren. De twee meest gangbare certificatiesystemen op de Belgische markt zijn FSC en PEFC.

Meer informatie over deze labels kan u terugvinden via hun respectievelijke websites:
www.fsc.be
www.pefc.be

Ook de brochure “Kiezen voor hout met een label maakt het verschil” van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu geeft meer informatie m.b.t. duurzaam geproduceerd hout: klik hier voor de brochure.

Sectorakkoord hout

In 2011 ondertekende Fedustria het sectorakkoord hout. Met dit sectorakkoord engageerde Fedustria zich om haar leden te sensibiliseren het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt te verhogen, en hierover te communiceren. De doelstellingen uit dit sectorakkoord werden ruimschoots overschreden, intussen wordt er volop gewerkt aan een nieuw sectorakkoord hout dat zal ingaan in 2019.

Green deal circulair aankopen

Op 8 juni 2017 werd door de Vlaamse overheid samen met diverse (grote) aankopers uit de privésector de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ gelanceerd, en vrijwillig maar ambitieus instrument om circulair aankopen (door de overheid en door privé-aankopers) een boost te geven. Intussen werd er hier reeds een groot netwerk uitgebouwd van aankopers en facilitatoren met interesse in de circulaire economie en circulair aankopen.

Ook Fedustria engageerde zich om binnen deze Green Deal op te treden als facilitator. Voor wat betreft de Fedustria sectoren, zijn vooral volgende thema’s relevant:

 • Circulair aankopen van textiel: dit gaat hoofdzakelijk over werkkledij;
 • Circulair aankopen van kantoorinrichting: denk hierbij o.a. aan het leasen van meubelen en kantoorstoelen, het verlengen van de levensduur van meubilair, refurbishment, besparing materialen, enz.

Aankoopprojecten

Tijdens het eerste jaar lag de klemtoon op kennismaking met circulair aankopen aan de hand van theorie en getuigenissen. Vanaf nu zal de focus liggen op het omzetten van de geplande in de praktijk”. Er werden immers tal van aankoopprojecten gedefinieerd, waarbij men nu verschillende partners uit de keten wil gaan samenbrengen onder begeleiding van een facilitator.

De thema’s waarrond gewerkt zal worden betreffen:

 • Reductie van de totale hoeveelheid materialen;
 • Reductie van de input niet-hernieuwbare virgin materialen;
 • Het verlengen van de gebruiksduur;
 • Het maximaliseren van het potentieel hergebruik van een product of een component;
 • Het maximaliseren van het potentieel hergebruik van materialen, recycleerbaarheid.

Voor meer informatie, contacteer Kris Van Peteghem of Ingrid Hontis.

https://vlaanderen-circulair.b...

Woodwize

Heeft u nood aan ondersteuning, advies en begeleiding? Zit u met vragen over veiligheid en welzijn in de houtsector? In deze gevallen is Woodwize uw ideale aanspreekpunt. Via opleidingen, informatiesessies en een professionele dienstverlening draagt Woodwize bij tot veilig en duurzaam werk in alle ondernemingen in de houtsector.

Woodwize publiceerde in november 2018 de inspiratiemap “Op weg naar inclusief ondernemen”. Met deze brochure wil men de bedrijven laten kennismaken met het “inclusief ondernemen”. Een inclusieve onderneming streeft naar winst én wordt gedreven door een sterke visie en even sterke waarden. Alle werknemers – inclusief werknemers met een afstand tot een reguliere job – leveren een bijdrage aan het bedrijfsdoel; Een inclusieve ondernemer laat dus vanuit winstperspectief zijn werknemers naar vermogen presteren.

Zie ook de website www.woodwize.be.

Wood.be

WOOD.BE is het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie. Zij ondersteunen de ondernemingen maximaal bij het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst. WOOD.BE is een one-stop-shop waar u terecht kan met al uw vragen over technologie, innovatie, certificatie, normalisatie, testen, veiligheid, … Dankzij hun gevarieerde dienstenaanbod treden zij op als een geïntegreerd kenniscentrum voor integrale innovatie van product, proces, dienst en businessmodel in de hout- en meubelindustrie. Wood.be is de kennispartner bij uitstek voor projecten inzake onderzoek en ontwikkeling in de hout- en meubelindustrie.

www.wood.be

Andere nuttige websites

www.mvovlaanderen.be
www.mvonederland.nl

STAP 0: Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor een MVO-beleid

Alvorens effectief aan de slag te kunnen gaan, is het belangrijk goed te begrijpen waarover MVO gaat en wat de randvoorwaarden zijn om tot een coherent MVO-beleid te komen.

Definitie MVO

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces”.

Uit bovenstaande definitie kunnen we volgende afleiden:

 • MVO is geen éénmalige foto van de prestaties van een onderneming, maar is een proces van continue verbetering.
 • MVO is een vrijwillig engagement van ondernemingen, het gaat dus om initiatieven die komen bovenop het naleven van bestaande wetgeving.
 • Systematische integratie van economische, sociale en milieuaspecten in de gehele bedrijfsvoering. Hierbij dient er steeds een balans te worden gevonden tussen deze drie pijlers.
 • MVO vindt plaats in overleg en dialoog met de stakeholders.

Bron: www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen

De definitie van MVO omvat dus verschillende onderdelen, met elk van deze aspecten werd rekening gehouden bij de uitwerking van voorliggend stappenplan.

AdobeStock_161932544_web_pt.jpg?mtime=20181114140953#asset:6829

Kritische randvoorwaarden om te kunnen starten met MVO

 • De drang om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen, moet van binnenuit het bedrijf komen. Er zijn verschillende motieven om aan MVO te doen, te herleiden tot 3 grote redenen: omdat het moet, omdat het loont en omdat het hoort. Meestal is het een combinatie van redenen die bedrijven ertoe aanzet werk te maken van een MVO-beleid.
 • MVO mag geen taak van één persoon zijn. Er dienen sleutelpersonen uit verschillende afdelingen te worden betrokken, uiteraard met de volle steun van het management. Zie ook verder in het stappenplan onder stap 1 ‘draagvlak creëren’.
 • Het is de taak van het management om de bakens uit te zetten en dit in lijn met de visie, missie en strategie van het bedrijf. MVO mag immers niet als een los en bijkomend element bekeken worden, maar moet geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering. Bij elke bedrijfsbeslissing zou men de reflex moeten hebben: wat is de impact hiervan op de 3 P’s (people, planet, profit)?
 • MVO is een continu verbeterproces. De maatschappij evolueert steeds, wat betekent dat ook de noden van het bedrijf mee evolueren, en dus ook het MVO-plan steeds verandert.
 • Tevens moet men de tijd kunnen en willen nemen, en moet het management bereid zijn voldoende ruimte en middelen ter beschikking te stellen.
 • Er moet een draagvlak zijn binnen het bedrijf. Alle medewerkers moeten het MVO-beleid uitdragen, zij zullen er uiteindelijk voor zorgen dat het MVO-beleid gepercipieerd wordt als oprecht of eerder als window dressing. Bovendien moet het MVO-beleid tegemoetkomen aan de noden van zowel de interne als de externe stakeholders.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen impliceert tenslotte ook dat men verder moet durven kijken dan de eigen bedrijfsmuren, dat de ganse keten moet worden betrokken. Wel is het zo dat in eerste instantie de interne zaken dienen te worden aangepakt, de ketenbetrokkenheid volgt pas in een volgende fase.
 • En tenslotte: eerlijkheid. Indien men werk wil maken van een MVO-beleid, moet men reeds bij de start van zichzelf beseffen dat men eerlijk moet zijn.

Nuttige websites & voorbeelden:

www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
www.mvovlaanderen.be
www.mvoscan.be
www.mvonederland.nl

STAP 1: Draagvlak

Creëren van een draagvlak & Samenstelling van een MVO-werkgroep

Een MVO-beleid kan pas slagen indien dit gedragen wordt door het volledige bedrijf of de volledige organisatie. De eerste stap is dan ook de meest essentiële: zorg voor een draagvlak in je bedrijf. Binnen #VerduurSamen hebben we ervoor gekozen draagvlak te creëren door sleutelpersonen uit verschillende afdelingen samen te brengen in een MVO-werkgroep. Het MVO-verhaal valt of staat immers met een goede gedragenheid binnen de hele organisatie. Dat betekent dat zeker volgende personen moeten betrokken worden: zaakvoerders & managementteam, financieel verantwoordelijke, HR-verantwoordelijke, preventieadviseur, vakbondsafgevaardigden, aankoopverantwoordelijke, enz. De volledige steun van het management is hierbij vanzelfsprekend.

AdobeStock_114293458_web_pt.jpg?mtime=20181114140951#asset:6828

Tips & valkuilen

Aandachtspunten bij de oprichting en werking van een werkgroep MVO:

 • MVO gaat over zowel sociale, economische als ecologische aspecten. Zorg dus voor een voldoende aanwezigheid van medewerkers uit deze verschillende takken in je MVO-werkgroep;
 • Er is nood aan een duidelijk mandaat voor deze werkgroep, met duidelijke verantwoordelijkheden die gekoppeld worden aan verschillende personen;
 • Geef als leidinggevende het goede voorbeeld en inspireer de werknemers;
 • Las vaste vergadermomenten in om te vermijden dat ‘business as usual’ roet in het eten komt strooien;
 • Betrek ook alle andere medewerkers en nodig ook hen uit om mee te denken. Zodoende vergroot de kans op creatieve en innovatieve ideeën, alsook de slaagkans van het MVO-beleid.
 • Al te vaak wordt de fout gemaakt om één persoon aan te duiden die de taak krijg “iets te doen rond MVO”. Dergelijke manier van werken heeft bij voorbaat weinig kans op slagen, de gedragenheid ontbreekt immers volledig.

Nuttige websites en voorbeelden

https://www.mvovlaanderen.be/s...
https://mvonederland.nl/mvo-steps

STAP 2: Missie/visie

Omschrijving van een missie/visie

Een tweede stap omvat het omschrijven van de bedrijfseigen missie/visie. Hierin leg je vast waar je bedrijf voor staat en welke kant het wil volgen inzake de drie pijlers nl. people, planet en profit. Kortom, de missie/visie vormen het vertrekpunt voor de uitstippeling van het verdere MVO-beleid van je bedrijf.

AdobeStock_109159447_web_pt.jpg?mtime=20181114140950#asset:6827

Hoe maak je jouw missie/ visie?

Stel jezelf de vraag waarom je aan MVO wil doen. Hierbij is het ook van belang een duidelijk beeld te hebben van waar het bedrijf vandaag staat, om zo in een latere fase doelstellingen te kunnen vastleggen voor de toekomst.

 • Wat speelt er in de omgeving en hoe kan je dit beïnvloeden? Wat is de visie van de stakeholders? Wat doen de concurrenten? Tracht hierbij te komen tot maatschappelijke thema’s die ertoe doen, en probeer deze te prioritiseren.
 • Op basis hiervan, ga je een voorlopige missie/visie uitschrijven. Tracht voor de uitwerking van de missie te antwoorden op vragen zoals: Waar staan we voor? Welke maatschappelijke thema’s zijn voor ons belangrijk? Waaraan willen we bijdragen? De visie maakt de missie concreter, en omvat een antwoord op vragen zoals: Wat willen we bereiken door te werken op deze maatschappelijke thema’s? Wat zijn onze lange termijn ambities? Waarin geloven we?
 • Toets vervolgens jouw missie/visie aan die van de stakeholders, vraag hun feedback.
 • Pas tenslotte je missie/visie aan, rekening houdend met de mening van de stakeholders. Wanneer er in een volgende stap MVO-doelstellingen worden bepaald, zorg er dan voor dat deze in lijn liggen met de missie/visie van het bedrijf.

Nuttige websites & voorbeelden

Enkele voorbeelden van missie/visie van lidbedrijven van Fedustria, actief betrokken in onze MVO-projecten volgen hieronder.

Cras: Met respect voor mens en milieu transformeert Cras Woodgroup hout tot relevante producten voor de bouw, het interieur en de tuin en brengt die met een enthousiast team van medewerkers tot bij de klant.”

www.craswoodgroup.be

Passe Partout: Passe-Partout wil door hoge kwaliteit een onmiskenbare fabrikant zijn in de meubelsector. Door middel van onze passie in de branche willen we blijven groeien. Door het brengen van superieure kwaliteit kan Passe-Partout een unieke meerwaarde leveren. Dit staat ons toe relaties op te bouwen die voor zowel Passe-Partout als onze klanten voordelig zijn.

Passe-Partout wil zich positioneren als marktleider in de Benelux die streeft naar hoge kwaliteit en gedreven is door zijn passie in de branche. We zoeken altijd naar nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector om de klant te kunnen leveren wat hij/zij wenst. Dit doen we door duurzame relaties op te bouwen met de klant en samen met onze stakeholders te groeien. Dit alles met oog op kwaliteit, service, uniciteit en passie.”

www.passepartoutnv.be

Bv. Decospan: “Bij Decospan ontwikkelen en produceren we producten op basis van fineerhout. Dat doen we op een creatieve en innovatieve manier, en met respect voor de natuur en het milieu. Decospan wil het gebruik van fineerhouten producten toegankelijker maken door ze verder af te werken. We geven er een toegevoegde waarde aan waardoor u ze snel kan omvormen tot het gewenste eindproduct. We maken dus de verwerking van een gefineerde plaat even gemakkelijk als die van een melamineplaat.”

www.decospan.be

Het bedrijf Moments Furniture koos voor een originele aanpak, en licht haar missie/visie toe in een filmpje: https://www.momentsfurniture.com/nl-be.

www.theuma.com/nl-be/nieuws/du...

De missie/visie van deurenproducent Theuma vormt de inleiding van hun duurzaamheidsverslag.

STAP 3: Stakeholdersanalyse

Opstarten van een stakeholdersbeleid

Stakeholderbetrokkenheid is essentieel binnen MVO. Maar … wie zijn je stakeholders? Stakeholders kunnen zowel betrokkenen van het bedrijf zijn als externe belanghebbenden. Door bewustwording van de belangrijkste stakeholders en hun belangen, krijg je als bedrijf inzicht in de risico’s en kansen waarmee je te maken krijgt.

Wat is een stakeholder?

Dit is elke partij die de onderneming kan beïnvloeden of erdoor beïnvloed kan worden. Voorbeelden van directe stakeholders zijn aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers, enz. Indirecte stakeholders kunnen zijn: overheden, milieugroeperingen, omwonenden, de media, onderwijsinstellingen, …

AdobeStock_165131166_web_pt.jpg?mtime=20181114140954#asset:6830

Stakeholdersanalyse – Aanpak #VerduurSamen

Binnen #VerduurSamen werd er gestart met een lijst van potentiële stakeholders uit de ecologische, economische en sociale hoek. Vervolgens werd aan de MVO-werkgroep van het bedrijf gevraagd deze stakeholders te quoteren op ‘relevantie’ enerzijds en ‘impact’ anderzijds. Er werd gewerkt op basis van twee vragen:

 • In welke mate heeft de stakeholder vragen over een bepaald duurzaamheidsthema bij het bedrijf, in welke mate heeft hij er interesse in, wat zijn de verwachtingen?
 • In welke mate maakt het werken aan dit duurzaamheidsthema een wezenlijk verschil in het MVO-gehalte van dit bedrijf?

Deze oefening werd dus uitgevoerd door alle leden van de MVO-werkgroep, het resultaat van deze oefening is een kwadrant waarbij de stakeholders in 4 grote blokken terecht komen (zie ook onderstaande figuur):

 • Stakeholders die relevant zijn en een impact hebben op het bedrijf: deze worden actief betrokken, hiermee gaat men verder in dialoog;
 • Stakeholders die relevant zijn, maar een eerder beperkte impact hebben op het bedrijf, worden eerder geïnformeerd;
 • Stakeholders die misschien wat minder relevant zijn, maar toch een belangrijke impact hebben op het bedrijf, worden geconsulteerd;
 • Tenslotte is er nog een groep stakeholders die minder relevant zijn en een eerder beperkte impact hebben, voor deze groep zijn er minimale acties nodig.

Binnen dit project werd deze oefening enkel uitgevoerd door de bedrijfseigen medewerkers. In een volgende fase kunnen bedrijven deze stakeholdersanalyse uitbreiden door ook hun externe stakeholders te bevragen.

Grafiek-Visueel-resultaat-STH_PT.jpg?mtime=20181115105908#asset:6851

Tips & valkuilen

Ook hier weer spreekt het voor zich dat de stakeholdersanalyse niet kan worden uitgevoerd door één medewerker, maar dat deze oefening door sleutelfiguren uit verschillende afdelingen dient te worden volbracht, elk vanuit hun eigen perspectief. Het klinkt heel logisch, maar toch stellen we vast dat er hier vaak de bal misgeslagen wordt. Een werkgever zal bv. eerder kijken naar banken en aandeelhouders als belangrijke stakeholders, terwijl een aankoper meer rekening zal houden met leveranciers, een verkoper met de klanten, enz. Het is net door al de resultaten van de individuele oefeningen samen te brengen, dat men een gewogen stakeholdersanalyse verkrijgt.

Stakeholdersbeleid in de hout- en meubelsector

Er bestaat, omwille van de grote diversiteit aan bedrijven binnen de hout- en meubelsector, niet één soort stakeholdermatrix voor deze sector. Elk bedrijf is uniek, heeft haar eigen uitdagingen, en dus ook haar eigen specifieke stakeholderbelangen. Zo zal een producent van projectmeubilair een belangrijkere rol toekennen aan de overheid als klant, zal de focus bij een houtinvoerder eerder liggen op contacten met en sensibilisering van de leverancier, zal een producent van houten spaanplaten meer samenwerken met ophalers van houtafval, enz.

Voorbeelden uit #VerduurSamen

Zoals al meermaals aangegeven, is het door de diversiteit aan bedrijven die zich lieten begeleiden binnen dit project, quasi onmogelijk om één groep van stakeholders af te lijnen. Als we dan toch enkele conclusies mogen trekken:

 • In het algemeen werden werknemers, klanten en eigenaars aanzien als erg relevante stakeholders met een belangrijke impact op het bedrijf;
 • Ergens tussen ‘consulteren’ en ‘dialogeren’ zien we o.a. de arbeids- en sociale inspectie regelmatig terugkomen;
 • In het kwadrant linksonder, dus stakeholders met een beperkte impact en relevantie, vielen o.a. sectorfederaties en milieubewegingen;
 • Stakeholders die doorgaans terecht kwamen in het hokje ‘informeren’ waren o.a. overheden en buren.

MVO-sectorpaspoort

Het MVO-sectorpaspoort dat Fedustria ontwikkelde in 2013 gaf wel een stakeholdermatrix, maar eerder ter inspiratie en dus niet als absolute leidraad. Deze stakeholdermatrix rangschik alle potentiële belanghebbenden volgens hun interesse in en macht op het bedrijf, en biedt zodoende een houvast bij de selectie van een stakeholderspanel.

MVO_SECTORPASPOORT_stakeholdermatrix_web_pt.jpg?mtime=20181115104600#asset:6848

Nuttige websites & voorbeelden

Een interessante tool om jouw stakeholders te bepalen en te weten wat hun interessepunten zijn: https://mvonederland.nl/stappenplan-stakeholdermanagement

https://goodcrowd.be/nl

https://www.voka.be/communities/voka-charter-duurzaam-ondernemen-vcdo-mechelen-kempen/tool-stakeholdermanagement

www.mvovlaanderen.be/thema's/s...

STAP 4: Materialiteitsanalyse

Het bepalen en prioritiseren van de materiële thema’s

Een volgende stap omvat de selectie van de belangrijke materiele thema’s waarrond verder zal worden gewerkt, deze selectie gebeurt vanuit de visie van de stakeholders.

Wat zijn materiële thema’s?

Een thema of onderwerp is materieel als het de significante economische, sociale of milieu-impact weerspiegelt of als het de beslissingen van stakeholders substantieel beïnvloedt.

Een materialiteitsanalyse is nodig om duidelijk te maken waar de prioriteiten van de onderneming liggen. De uitkomst van de analyse bepaalt waarop later doelstellingen zullen worden vastgelegd. Enerzijds wordt gekeken naar de impact op de stakeholders en samenleving. Anderzijds wordt gekeken naar wat voor je bedrijf relevant is.

AdobeStock_187035192_web_pt.jpg?mtime=20181114140621#asset:6822

Aanpak binnen #VerduurSamen

In het project #VerduurSamen gebeurde de selectie van de relevante duurzaamheidsthema’s eveneens op basis van twee vragen. Deze analyse werd uitgevoerd door alle leden van de MVO-werkgroep.

 • In welke mate heeft de stakeholder vragen over een bepaald duurzaamheidsthema in het bedrijf, in welke mate heeft hij er interesse in of wat zijn de verwachtingen?
  • Bijvoorbeeld: de buren van een bedrijf zijn eerder geïnteresseerd in alles wat milieuhinder betreft: emissies, transport, geluid, enz. Zij zijn daarentegen minder geïnteresseerd in het aankoopbeleid van een bedrijf, wat dan weer wel zeer relevant is voor andere stakeholders zoals sommige NGO’s – bv. wanneer we spreken over tropisch hout.
 • In welke mate maakt het werken aan dit duurzaamheidsthema een wezenlijk verschil in het MVO-gehalte van het bedrijf? M.a.w. gaat het werken aan dat thema ervoor zorgen dat je het bedrijf hoger scoort qua duurzaamheid?
  • Bijvoorbeeld: thema’s zoals bijvoorbeeld waterverbruik zijn vaak minder relevant voor houtbedrijven. Het is dan ook niet aangewezen om hierop in te zetten onder het motto “wij verbruiken bijna geen water, dus scoren hierop goed”. In tegendeel, durf inzetten op thema’s die wel degelijk een verschil maken.

De onderwerpen die op beide vragen hoog scoren, zijn de thema’s waaraan je gaat werken, waarvoor je doelstellingen gaat bepalen en waarover je in een latere fase gaat communiceren. Uiteraard moeten de gekozen thema’s wel passen binnen de missie/visie van het bedrijf.

Binnen #VerduurSamen hebben we gewerkt met materiële thema’s zoals opgesomd in de GRI 4-richtlijn, dit is een internationale richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving, maar dit is geen verplichting. Idealitair wordt een combinatie van thema’s uit verschillende kaders en richtlijnen gebruikt, zoals bv. de ISO 26000 (de internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie), de sustainable development goals van de Verenigde Naties, enz.

Tips en valkuilen

Men dient zich ervan bewust te zijn dat de materiële thema’s vaak met elkaar gelinkt zijn. Inspanningen binnen het éne thema, kunnen al wel eens ten koste gaan van andere thema’s, of ze kunnen elkaar juist positief beïnvloeden. Zo zullen investeringen in automatiseringen vaak betekenen dat er minder personeel nodig is.

Relevante materiële thema’s binnen de hout- en meubelsector

Het MVO-sectorpaspoort, dat in 2013 werd uitgewerkt, geeft alvast heel wat ideeën waarrond bedrijven uit de sector kunnen werken. Binnen het MVO-sectorpaspoort werden immers 26 concrete uitdagingen geformuleerd voor de bedrijven uit de subsector van de houten bouwelementen – uit te breiden tot de hout- en meubelsector. Elk van deze uitdagingen is terug te brengen onder één van de drie grote pijlers binnen MVO: de sociale, economische en ecologische pijler (people, profit, planet).

Nuttige websites & voorbeelden

https://www.voka.be/communities/voka-charter-duurzaam-ondernemen-vcdo-oost-vlaanderen/sdg-roadmap

https://www.mvorisicochecker.nl/nl

STAP 5: Doelstellingen

Doelstellingen bepalen en thema’s meetbaar maken

Nu de prioriteiten van de stakeholders bepaald zijn, kan je op zoek gaan naar de overeenkomst tussen de eigen missie/visie en de gekozen duurzaamheidsthema’s. Dit zijn de thema’s waarmee vervolgens aan de slag zal worden gegaan en waarover in latere fase ook zal worden gecommuniceerd.

Om dit alles meetbaar te maken, dienen de verschillende materiële thema’s nu wel te worden gelinkt aan KPI’s (key performance indicators). Zodoende kunnen deze thema’s ook gekoppeld worden aan duidelijke doelstellingen. Kortom: eerst en vooral dien je te weten waar je staat, om vervolgens af te bakenen waar je naartoe wil werken en waar je binnen een bepaalde periode wil staan.

KPI’s - definitie

Key Performance Indicators (KPI’s) maken doelstellingen meetbaar. KPI’s zijn indicatoren waarmee prestaties en resultaten gemeten kunnen worden, en waar het bedrijf dus op kan sturen. Zo kan bijvoorbeeld “kg CO2-uitstoot” een indicator zijn voor luchtvervuiling en “personeelsverloop” een indicator voor medewerkerstevredenheid. (bron: mvonederland.nl).

AdobeStock_98390439_web_pt.jpg?mtime=20181114140949#asset:6826

Aanpak

Vooraleer doelstellingen te kunnen kwantificeren, moet je uiteraard weten wat het vertrekpunt is. Kortom, een nulmeting op basis van de gekozen KPI’s is essentieel. Vervolgens kunnen op basis hiervan de MVO-doelstellingen bepaald worden. Immers, indien je weet waar je staat, kan je op basis van de ambities van het bedrijf doelstellingen vaststellen per indicator. Belangrijk hierbij is om niet alleen acties te definiëren, maar ook verantwoordelijken aan te duiden en deze verantwoordelijken de nodige vrijheid en bevoegdheid ter beschikking te stellen. Zorg voor voldoende interne communicatie en opleiding inzake de geplande acties.

Tips en valkuilen

Zorg voor een coherentie tussen alle KPI’s. Tracht te komen tot een schematisch overzicht van alle KPI’s en waaruit de linken tussen de verschillende KPI’s duidelijk blijken. Zo zal je ook gemakkelijker zien wat het gevolg kan zijn van het werken aan een bepaalde KPI, wat keuzes zal vergemakkelijken.

Voorbeelden uit de hout- en meubelsector

Niet echt een tool om de interne processen te beoordelen, maar wel een tool om te communiceren naar de buitenwereld, is de CO2-calculator die beschikbaar is via de website van onze campagne ‘Hout geeft zuurstof’. Met deze tool kan je op eenvoudige wijze berekenen hoeveel CO2 wordt vastgelegd in uw houtproducten. En hoe meer houten producten we gebruiken, hoe beter voor het klimaat!

https://co2opslag.houtgeeftzuurstof.be/nl

Grafiek-hoeveelheid-vastgelegde-CO2.jpg?mtime=20181116132705#asset:6883

Nuttige websites & voorbeelden

www.sustatool.be (operationeel vanaf januari 2019)

www.mvovlaanderen.be/gri-richt...

STAP 6: Communicatie

Communiceren over het MVO-beleid

Er zijn heel wat manieren om te communiceren over het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dit zowel intern – t.a.v. de eigen werknemers – als extern. Dit hoeft heus geen uitgebreid naslagwerk te zijn, een eenvoudige folder of een inspirerend filmpje kan zelfs meer kans op slagen hebben. Andere opties zijn bv. labels, een ISO-certificaat, duurzaamheidsverslaggeving, enz.

AdobeStock_86889170_web_pt.jpg?mtime=20181114140947#asset:6825

Tips en valkuilen

 • Bepaal je doelgroep en communiceer in functie van hun noden. Wil je jouw MVO-activiteiten zichtbaar maken voor medewerkers, klanten, pers, milieuorganisaties…? Stem je communicatie af op de doelgroep.
 • Vergeet niet om de stappen logisch te volgen: maak eerst werk van een MVO-beleid, definieer doelstellingen en implementeer, stuur bij waar nodig, en pas in de volgende stap – als het MVO-beleid goed zit – is het tijd om in te zetten op communicatie.
 • Transparantie: durf ook te communiceren over de zaken die nog niet helemaal goed zitten en waaraan nog verder gewerkt wordt.
 • Het MVO-beleid van een onderneming is een permanent proces, geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor de communicatie: MVO dient ook hierin te worden ingebed.
 • Communicatie mag geen doel zijn op zich. Sommige bedrijven pakken uit met een mooi samengesteld duurzaamheidsverslag, om dit dan in de kast te leggen en hier niet meer verder aan te werken. MVO wil zeggen dat je streeft naar continue verbetering, een duurzaamheidsverslag als ‘eindrapport’ kan je bezwaarlijk bestempelen als een continu verbeterproces.
 • Hou er rekening mee de communicatie op zich ook duurzaam te houden. Werk bv. bij het drukwerk met papier dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Voorbeelden uit de hout- en meubelsector

Binnen de bedrijven uit de hout- en meubelsector zijn er al enkele mooie en inspirerende voorbeelden van duurzaamheidsinspanningen, elk met hun eigen specificiteit. Hierbij is het boeiend om te zien hoe elk bedrijf hier op zijn eigen manier over communiceert. Hieronder volgen enkele voorbeelden ter inspiratie. Let wel: dit is maar een beperkte greep uit de vele voorbeelden binnen de sector. Aarzel niet ons te contacteren zodat wij ook uw voorbeeld kunnen delen via deze website.

https://markmagazine.be/unilin-hergebruikt-materialen/

http://www.unilin.com/nl/the-unilin-way

http://www.resleep.net/nederlands.html

https://www.laminatedtimbersolutions.be/nl/nieuws/lts-legt-co2-vast-in-houten-constructies-en-gebouwen

https://www.fedustria.be/bedrijfsnieuws/indera-presenteert-volledig-recycleerbare-sofa-sintese-eco-1

https://www.decospan.com/be/Blog/artikel/decospan-bij-de-finalisten-voor-onderneming-van-het-jaar-2018-3192/

https://mariasteen.be/een-mix-van-kwaliteit-en-enthousiasme/mogelijkheden-van-mensen-kansen-geven

Nuttige websites

www.mvovlaanderen.be/thema/mvo-communicatie

https://mvonederland.nl/mvo-communicatiewijzer

STAP 7: Verbeteren en continueren

Continu verbeterproces

Zoals gesteld in de inleiding, is MVO een continu verbeterproces. Een duurzaamheidsverslag of ander communicatiemiddel mag geen einddoel op zich zijn, maar is een middel om te communiceren over het MVO-beleid.

AdobeStock_182524976_web_pt.jpg?mtime=20181114140955#asset:6831

Tips & valkuilen

 • Werk maken van een MVO-beleid, wil niet zeggen dat je op alle drie de pijlers ineens moet inzetten. Het is perfect mogelijk om jaarlijks een bepaald aspect uit te lichten waarop zal worden gewerkt.
 • Wees niet overambitieus. Begin bij het begin, inventariseer wat je al doet en start met hierrond te communiceren. Vaak doen onze leden al heel wat goede zaken, maar vergeet men hierover te communiceren. Het kan heus geen kwaad de eigen positieve inspanningen wat meer in de verf te zetten.
 • Begin met de kleine zaken, hoe evident te soms ook lijken, en bouw zo geleidelijk aan verder.
 • MVO kan uiteraard zeer breed gaan. Wij adviseren onze leden te starten bij het begin, en in eerste instantie te kijken naar het bedrijf zelf en de inspanningen die het bedrijf kan leveren. In een volgende fase kan men verder kijken dan de bedrijfsgrenzen, en bijvoorbeeld gaan inzetten op sensibilisatie van de leveranciers.
 • Tracht de voordelen van MVO in te zien. Beschouw MVO als een opportuniteit en tracht dit in te bedden in de dagdagelijkse bezigheid. Zodoende zal het sowieso geen eindig verhaal zijn, maar een verhaal waar continu aan wordt verder getimmerd.
 • In dit project werd de stakeholdersanalyse uitgevoerd vanuit de bedrijfseigen stakeholders. In een volgende stap kan men deze oefening ook uitvoeren met externe stakeholders.