Engagement Fedustria i.k.v. de Vlaamse klimaattop

Op 19 april 2016 gaf de Vlaamse regering de aftrap van haar ‘Vlaamse klimaattop’. In de daaropvolgende maanden werden er diverse rondetafels georganiseerd, waarbij tal van sectoren en belanghebbenden uitgenodigd werden samen te werken aan de transitie naar een koolstofarme economie en samenleving. Fedustria verdedigde de belangen van de textiel-, hout- en meubelindustrie tijdens volgende rondetafels:

  • stakeholderoverleg circulaire economie: het staat vast dat het werken in gesloten kringlopen de rode draad zal vormen van toekomstige beleidsinitiatieven, denk bijvoorbeeld aan de op komst zijnde UPV voor matrassen. Verder worden ook ‘meubelen’ en ‘textiel’ steeds vaker gelinkt aan mogelijke producentenverantwoordelijkheden;
  • klimaatrondetafel ‘omgeving en natuur’: tijdens deze sessie grepen we vooral de kans om de rol van hout als koolstofreservoir onder de aandacht te brengen, een boodschap die goed ontvangen werd;
  • rondetafel ‘klimaat en industrie’ die als doel had inspiratie op te doen, nieuwe inzichten te verwerven, en de contouren van toekomstige engagementen in beeld te krijgen.

In kader van de Vlaamse Klimaattop werden bedrijven, burgers en sectoren uitgenodigd hun klimaatengagementen kenbaar te maken. Aangezien Fedustria ervan overtuigd is dat het gebruik van hout een belangrijke rol moet krijgen in het Vlaamse klimaatbeleid, dienden wij twee engagementen in. Deze engagementen werden, samen met de initiatieven van andere sectoren, voorgesteld tijdens de klimaattop van 1 december 2016.

ENGAGEMENTEN FEDUSTRIA:

1. Fedustria zet in op bewustmaking van de voordelen van het gebruik van hout op het klimaat

Hout is een uniek materiaal dat de eigenschappen heeft koolstof op te slaan enerzijds en zuurstof af te geven anderzijds. Bomen halen immers koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer, via fotosynthese wordt koolstof opgeslagen in het hout en zuurstof vrijgegeven. De koolstof die de boom tijdens zijn groei opslaat, blijft vastgehouden in de latere houten producten en dit gedurende hun volledige levensduur, ook na hergebruik en recyclage. Zo blijft een groot volume aan koolstof voor lange tijd opgeslagen.

Bovendien verloopt het produceren en verwerken van hout zeer energie-efficiënt. Houtproducten hebben dan ook een bijzonder lage ‘koolstof-footprint’ in vergelijking met andere materialen. Bovendien isoleert hout beter dan andere materialen. Het gebruik van houten producten beperkt de emissies van broeikasgassen in de atmosfeer met 2 ton CO2 per m3 hout.

Het gebruik van hout vormt met andere woorden een eenvoudige en doeltreffende manier om klimaatverandering tegen te gaan. De vervanging van niet-hernieuwbare materialen door hout betekent trouwens niet enkel een aanzienlijke bijdrage tot CO2-reductie, maar hiermee worden ook het duurzaam bosbeheer en de bosuitbreiding ondersteund.

Fedustria engageert zich om deze boodschap ook in de toekomst te blijven verspreiden naar beleidsmakers, architecten, studenten, consumenten, … Hierbij vragen we de overheid om de nodige maatregelen te treffen om het gebruik van hout als ‘koolstofput’ aan te moedigen. Dit kan bijvoorbeeld door een minimaal aandeel hout in de bouw op te leggen.

2. Fedustria stimuleert het gebruik van hout in de bouw

Het verhoogd gebruik van hout maakt bossen economisch waardevoller. Dit garandeert het behoud en de uitbreiding van de beboste oppervlakte. In Europa wordt slechts 60 % van het hout dat jaarlijks bijgroeit, geoogst. Dankzij de houtoogst wordt het bos dus steeds groter.

Het geoogste hout werkt als opslagloods voor de CO2 die de boom heeft gefixeerd. Het gebruik van houten producten levert op die manier een significante bijdrage tot de reductie van CO2 in de atmosfeer.

Het verwerken van hout kost trouwens weinig energie. Elke kubieke meter hout die als alternatief wordt gebruikt voor andere constructiematerialen, vermindert de CO2-uitstoot met 1,1 ton. Als we daarbij de 0,9 ton koolstofdioxide tellen die wordt vastgehouden in het houten product zelf, bespaart elke kubieke meter hout in totaal 2 ton CO2. Dit betekent dat Europa door 10 % meer houten woningen te bouwen, zijn CO2-uitstoot kan verminderen met 25 %!

Fedustria engageert zich om de voordelen van het gebruik van hout in de bouw verder te promoten vanuit de houtskeletbouwvereniging HSOB. Hiertoe werden o.a. een website uitgewerkt en worden brochures ter beschikking gesteld, tevens wordt jaarlijks een opleiding voor architecten georganiseerd. Wel wijst Fedustria op de nood aan een aanmoedigingsbeleid van de overheid voor het gebruik van (een minimum aandeel) hout in de bouw.

Onder de titel “Bosforum draagt bij tot multifunctioneel bosbeleid” engageert Fedustria zich, samen met de andere partners uit het bosforum, te streven naar een toekomstvisie voor de Vlaamse bossen, wat tevens een positieve impact heeft op het klimaatbeleid.