Vertrouw op het ondernemerschap!

Opinie van 16/01/2015 door Fa Quix

Het najaar van 2014 werd ontsierd door sociale acties, bedoeld tegen de plannen van de diverse regeringen in ons land, maar die finaal toch vooral de bedrijven troffen. Onverstandig en schadelijk. Laat ons, in het belang van iedereen, hopen dat het sociaal klimaat in 2015 heel wat serener zal zijn.

De ongunstige economische ontwikkeling in de voorbije twee jaren, met productie- en tewerkstellingsverlies, zeker ook in onze sectoren, noopte en noopt de regeringen tot maatregelen die weliswaar niet aangenaam zijn, maar wel noodzakelijk. Besparingen op de overheidsuitgaven, langer werken om de snel toenemende vergrijzingskosten te kunnen absorberen, en maatregelen om de verloren gegane concurrentiekracht van de bedrijven te herstellen.

Wat dit laatste betreft, zijn wij in onze sectoren goed geplaatst om die concurrentiehandicap en de negatieve gevolgen ervan te becijferen. We ervaren ze immers dagelijks. En er zal nog jaren een strak beleid moeten worden gevoerd om hier een substantiële verbetering in te kunnen brengen. Wat dit betreft is er geen alternatief.

Niettemin zou een meer gunstige economische omgeving onze productiebedrijven een duwtje in de rug kunnen geven. Vooral de goedkopere euro is een stimulans voor onze export. Tegelijk wordt de import uit de dollarlanden en landen met een aan de dollar gelieerde munt duurder. Bovendien zorgen de fors gedaalde olieprijzen ervoor dat de gevreesde stijging van de grondstoffenprijzen uitblijft, voorlopig toch. Al helpt de groeivertraging in de BRIC-landen, en dan vooral in China, hier ook een handje.

Ten andere, de goedkopere olieprijzen zouden in België een koopkrachtinjectie van liefst vijf miljard euro tot gevolg hebben. Samen met de – weliswaar bescheiden – verlaging van de personenbelasting via de forfaitaire beroepskosten, die de loontrekkenden al vanaf deze maand op hun loonbriefje zullen zien, geeft dit een welgekomen steun aan het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Dat zal de binnenlandse consumptie vast en zeker ten goede komen.

Maar een duurzame verbetering van de koopkracht kan alleen maar komen van de privébedrijven, die dankzij een hogere export, geld uit het buitenland naar ons land brengen. Jobbehoud én -creatie, in een sociaal sereen klimaat, zullen dan de totale koopkracht ten goede komen. Onze oproep is: vertrouw op het ondernemerschap van onze bedrijven. Als de omstandigheden gunstig zijn, dan kunnen én zullen zij er alles aan doen om meer werk binnen te halen, en aldus ook meer werk te kunnen geven. Dat geeft meer beschikbaar inkomen, en dus meer koopkracht. Zo werkt dat, en niet andersom.

Moge 2015 niet verzuurd en verstard geraken door een symbolenstrijd. Maar moge het een jaar van vooruitgang worden, doordat we allen een tandje bijsteken. En beseffen dat we alleen door samen hard en slim te werken die vooruitgang kunnen realiseren.

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal