Prioriteiten van Fedustria voor de volgende federale verkiezingen: energie, loonkosten en arbeidsmarkt

Opinie van 30/11/2018 door Fa Quix

Tijdens de Raad van Bestuur van Fedustria van 10 oktober jl. werd een snelenquête gehouden bij de aanwezige bestuurders over de prioriteiten voor de volgende federale regering die na de verkiezingen van 26 mei 2019 aan de macht zal komen. Hetzelfde werd ook gedaan voor de prioriteiten voor de volgende regionale regeringen (Vlaamse en Waalse).

De drie topprioriteiten van Fedustria voor de volgende federale regering liggen in de domeinen van energie, loonkosten en arbeidsmarkt/arbeidsflexibiliteit.

Inzake energie is er een driedubbele bekommernis. Vooreerst is er de ongerustheid over de bevoorradingszekerheid van elektrische stroom, gelet ook op het feit dat er in oktober uitvoerig gesproken werd over mogelijke afschakelingsplannen begin 2019. Een tweede element is de kostprijs van elektriciteit. De energiekosten liggen te hoog, zeker in vergelijking met onze buurlanden, en dat is een extra concurrentiehandicap voor onze industrie. Ten derde is er ook de vraag om de energiekosten helemaal uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te verwijderen, omdat we anders tweemaal worden gepenaliseerd: te hoge energiekosten en een doorrekening ervan via de automatische loonindexering, resulterend in hogere loonkosten. 

Het tweede thema zijn precies deze loonkosten waarbij het voorstel van invoering van een ‘centenindex’ werd ondersteund. In het algemeen dient het systeem van automatische loonindexering grondig te worden hervormd. Dit werd trouwens ook door Fedustria voorgesteld om opgenomen te worden in het VBO-memorandum.

En ten derde is er de arbeidsmarkt waar vele bedrijven vandaag geconfronteerd worden met een tekort aan geschoolde en/of gemotiveerde arbeidskrachten. Deze arbeidsmarkt moet dringend hervormd worden en er is ook meer nood aan flexibiliteit gelet op de grote schommelingen in de vraag.

En op verre afstand volgt als vierde prioriteit de verdere verlaging van de vennootschapsbelasting en een hervorming ervan.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere vragen naar boven gekomen zoals incentives voor jongeren om jobs te zoeken, ook een slankere overheid vermits het overheidsbeslag in ons land als te hoog wordt ervaren, met als gevolg een (veel) te hoge belastingsdruk. Ten slotte werd ook gevraagd om meer fiscale stimuli te voorzien voor innovatie, en dan voornamelijk voor innovatie inzake duurzaamheid.

Veel leden van de Raad van Bestuur vinden dat de overheid te veel doet, zich moet beperken tot haar kerntaken en bijgevolg zich met een aantal zaken niet moet moeien. Er worden bijvoorbeeld te veel sociale zaken afgewenteld op de werkgevers, zoals het thematisch verlof, en de overheid is te overijverig in milieuthema’s en klimaat (bv. ‘goldplating’).

In de volgende News komen we terug op de prioriteiten van de Fedustria-bestuurders voor de regionale verkiezingen.

Fa Quix, directeur-generaal