Ondernemers uit de textiel-, hout- en meubelindustrie roepen op tot politiek leiderschap om een ineenstorting van onze economie én onze welvaart te vermijden

Opinie van 24/04/2020 door Fa Quix

Wij, de ondernemers uit de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie, die in ons land goed is voor een omzet van circa 10 miljard euro en een tewerkstelling van 38.000 personen in meer dan 1.700 bedrijven, zijn enorm bezorgd. In eerste instantie bezorgd over de gezondheid van onze werknemers die – mits inachtname van de social distancing- en veiligheidsmaatregelen op de werkvloer of telewerkend van thuis uit – nog steeds het beste van zichzelf geven in deze moeilijke tijden. Wij zijn dankbaar voor de mensen uit de zorg die dagelijks blijven strijden tegen de onzichtbare vijand die COVID-19 is.

Maar we zijn ook bezorgd over de gezondheid van onze bedrijven, die nu al geruime tijd te kampen hebben met grote omzetverliezen ten gevolge van het wegvallen van de vraag en de sluiting van bv. de woon- en interieurwinkels, kledingwinkels... Daarbovenop komen nog de problemen in de toelevering van grondstoffen of de logistiek. Met een hoge tijdelijke werkloosheid tot gevolg: in de meubelindustrie bedraagt die 72 %, in de textielindustrie 62 % en in de houtverwerkende industrie minstens 48 %. Met meer en meer liquiditeitsproblemen, die alsmaar moeilijker te overbruggen zijn. Het water staat ons niet aan maar vaak boven de lippen.

De tot op heden genomen overheidsmaatregelen volstaan niet. Vooral omdat bepaalde maatregelen nog steeds niet echt operationeel zijn, zoals het tweede luik van het bankenplan dat voorziet in overbruggingskredieten. Veel van onze bedrijven (veel kmo’s) hebben dringend overbruggingskredieten nodig, met voldoende lange terugbetalingstermijnen. Die moeten veel langer zijn dan de voorziene 12 maanden nu: Frankrijk bv. voorziet tot 5 jaar met het eerste jaar vrijstelling van terugbetaling, met weliswaar een betere bankenregeling. De banken moeten ten volle hun verantwoordelijkheid nemen.

Om dit te garanderen moet er transparantie zijn over alle kredietaanvragen die de bedrijven aan de banken stellen. Deze moeten correct en eerlijk worden toegekend. Er moet een onafhankelijk meldpunt zijn voor bedrijven voor wie het krediet geweigerd wordt. Bv. zouden daartoe onafhankelijke moderatoren (systeem in Frankrijk) kunnen worden aangesteld die dit kredietverleningsproces objectief moeten kunnen beoordelen. Gezien de langdurige stilstand van de bedrijven zonder omzet en met doorlopende vaste kosten en daarbovenop de sterk vertraagde betalingen, is snelheid bij het toekennen van de overbruggingskredieten van uiterst groot belang. Ook de kredietverzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de kredietlijnen openhouden, desgevallend geruggesteund door de overheid.

Wij zijn bezorgd over onze economie en welvaart. Zeer bezorgd. Nochtans kan een heropening van de in-dustrie en de handel gepaard gaan met de zorg voor de volksgezondheid. De overheid kan véél beter. De communicatie over de maatregelen naar de bedrijfswereld is bv. onduidelijk en arbitrair. Met complete verwarring tot gevolg. Doe-het-zelf-zaken en tuincentra mogen heropenen, maar woon-, meubel- en keukenzaken dan weer niet. Onbegrijpelijk. Er is geen enkele objectieve reden voor deze ongelijke behandeling die bovendien tot oneerlijke concurrentie leidt!

Geen sterke sociale zekerheid zonder sterke economie

Een sterk economisch weefsel is het draagvlak voor een sterk sociaalzekerheidssysteem. Onze sociale zekerheid bewijst vandaag haar enorme waarde. Maar als de economie lang stilvalt, en bedrijven dreigen overkop te gaan, komt gans het systeem onder druk te staan. Elke week dat de lockdown langer duurt, kost onze economie de gigantische som van 2,5 miljard euro. En is een week dichter bij het doodvonnis van veel bedrijven. Zonder sterke economie zal er geen sterke sociale zekerheid meer zijn.

Daarom moet de economie zo spoedig mogelijk heropstarten, uiteraard met naleving van de nodige veiligheidsvoorschriften. Wij, ondernemers, nemen dagelijks onze verantwoordelijkheid om onze bedrijven deze crisis zo goed als mogelijk te laten overleven. Onze beleidsverantwoordelijken hebben de gezondheidscrisis onder controle gekregen. Wij roepen hen nu op de moed te tonen om de toekomst van het land, de welvaart van de komende generaties en de sociale zekerheid snel met gepaste maatregelen te vrijwaren. Politici, neem uw verantwoordelijkheid, herstart de economie! Nu! Het lot van onze bedrijven ligt in uw handen!

* Deze Open Brief is de resultante van een snelle schakeling tussen het voorzitterschap van Fedustria en de leden van de raad van bestuur. Gezien de zeer krappe deadlines voor aanlevering van het materiaal bij de verschillende kranten en de beperkte ruimte voor het vermelden van de tekst inclusief de namen van de ondertekenaars, werd de vraag ter medeondertekening enkel voorgelegd aan de bestuursleden van de federatie. Aangezien het gaat om een Open Brief van Fedustria (incl. vermelding van het logo van de federatie) zijn sowieso alle lidbedrijven vertegenwoordigd. Deze Open Brief werd ook rechtstreeks verspreid naar de ministers en de beleidsverantwoordelijken.