Inflatie loopt uit de hand. Regering moet nu ingrijpen.

Opinie van 08/04/2016 door Fa Quix

Onthutsend nieuws einde maart: de inflatie in België overschrijdt vlot de kaap van de 2 % terwijl in de eurozone deze nog licht negatief is (-0,1 %). En vermits België zowat het enige land ter wereld is dat de lonen automatisch aan de prijzenevolutie koppelt, betekent dit dat de Belgische loonkostcompetitiviteit met circa 2 % verslechtert. Daarmee is het voordeel van de voorbije indexsprong sterk uitgehold. De dit jaar gestarte taxshift zal dit niet goedmaken. De regering moet nu dus opnieuw ingrijpen.

Over de oorzaken van de sterker stijgende inflatie in België gaan we niet uitwijden. Een veelheid van factoren ligt immers aan de basis vermits zowel overheidsdiensten als fruit en reizen duurder werden. Maar het is alleszins slecht nieuws. Zowel voor de bedrijven, de tewerkstelling als de overheid. Voor de bedrijven betekent het verlies aan concurrentiekracht dat er minder groei mag worden verwacht, en minder bedrijfswinst, hetgeen sommige investeringsprojecten kan doen uitstellen, of in het ergste geval afstellen. Ook dat weegt op de potentiële groei.
 
Minder groei betekent ook minder jobcreatie, ondanks de concurrentieversterkende maatregelen van de regering. De indexsprong is immers minstens een half jaar eerder uitgewerkt dan voorzien. En de taxshift gaat slechts progressief de loonkosten verlagen, en alleszins minder dan werd aangekondigd. Minder jobs betekent ook minder koopkrachtverhoging op macro-economisch vlak, dus in de totale Belgische economie.
 
En dat is ook geen goed nieuws voor de overheid die haar budget 2017 nog strakker zal moeten opstellen uitgaande van minder groei en minder hoge inkomsten dan aanvankelijk gedacht. Maar er moet eerst nog een kloof van nagenoeg 3 miljard euro worden weggewerkt in de begroting 2016. Creatief overheidsboekhouden zal helaas niet volstaan.
 
Daarom moet de federale regering nu ingrijpen. Vooreerst moet zij de taxshift versterken. Er was immers beloofd dat de sociale werkgeversbijdragen met 8 procentpunten zouden dalen (van 33 % naar 25 %) maar die 8 procent zal met de huidige taxshiftmaatregelen niet gehaald worden. Trouwens, er zijn bij de huidige taxshift nog enkele knelpunten die moeten worden weggewerkt, vooral in verband met de lastenverlaging voor ploegen-en nachtarbeid, teneinde te vermijden dat zelfs de lopende taxshift slechts gedeeltelijk uitwerking heeft.
 
Maar op korte termijn, en als eerste prioriteit, moet de regering de Wet van 1996 op het behoud van het concurrentievermogen versterken. Dat was aangekondigd in het regeerakkoord en moet rond zijn alvorens de interprofessionele onderhandelingen in het najaar starten. Die Wet moet zodanig herzien worden dat ze elke loonkostontsporing in de toekomst onmogelijk maakt. Méér nog, die herziening moet er bovendien voor zorgen dat (op termijn) de historisch opgebouwde loonkosthandicap van vóór 1996 (zo’n 
12,5 %) wordt weggewerkt. De aangepaste wet moet een hoeksteen zijn in het beleid van deze regering om het concurrentievermogen van de bedrijven te herstellen. Als deze regering het echt meent met de economie, dan grijpt zij nu in.
 
Fa Quix, directeur-generaal