Energiepact: geen onrealistische wishful thinking

Opinie van 27/10/2017 door Fa Quix

De Belgen hebben nog tot 5 november de gelegenheid om de grote online-enquête over de toekomst van onze energiebevoorrading in te vullen. Dat kan dus ook u nog doen via www.energiepact2050.be. Velen hebben het al eerder gedaan, inclusief ondergetekende.

Of het beleid met de verkregen antwoorden rekening zal houden, is niet zeker. Maar er zal zeker ruime aandacht aan worden besteed in de media. En de federale regering heeft de bedoeling om voor het einde van het jaar haar al lang beloofde en lang verwachte energiepact af te kondigen.

Vragen in de enquête zijn bv.: hoe belangrijk is een hoge bevoorradingszekerheid voor u? Wat vindt u van een dynamische tarifering (lagere prijs wanneer het algemeen verbruik laag is bv.), hoe ziet u de energiemix (met en uit welke energiebronnen), hoe snel wil u de energietransitie naar een groene energiebevoorrading, wie moet de kosten dragen, wat vindt u van een heffing op CO2-emissies en moet dat bv. gepaard gaan met compenserende lagere lasten/belastingen? 

Ongetwijfeld komen daar zeer diverse antwoorden uit. En misschien wel gestuurde antwoorden, want het is goed mogelijk dat lobby-groepen (zowel uit de milieubeweging als uit de energiesector) zich organiseren met als doel de resultaten te beïnvloeden, bv. door hun leden te briefen. En zelfs als dat niet het geval is, dan nog is het maar de vraag of de burger voldoende geïnformeerd is om dergelijk complex dossier met verstand van zaken te kunnen aanpakken en in antwoorden om te zetten. 

Niet dat we de burger onderschatten, maar het beleid zal toch altijd zelf de afweging moeten maken vanuit de drie pijlers waarop het energiepact gebaseerd moet zijn: leveringszekerheid, betaalbaarheid, en duurzaamheid.

En die drie pijlers staan niet los van elkaar. Ze beïnvloeden elkaar. Zo zou een hoger aandeel van hernieuwbare energie dat snel bereikt moet worden mogelijks de kostprijs opdrijven, bv. via groene subsidies, of zou dit de leveringszekerheid in gevaar kunnen brengen (bv. bij geen wind en geen zon op een sombere werkdag in december). 

De gehypte (media)aandacht die het klimaatbeleid vandaag krijgt zou weleens kunnen aanleiding geven tot onrealistische wishful thinking. Bijvoorbeeld dat we weldra de helft van de Vlaamse stroombehoeften met groene stroom zouden kunnen bereiken, terwijl met alle verenigde inspanningen vandaag moeizaam de 10 % wordt bereikt. Of dat men volop gaat inzetten op gesubsidieerde warmteproductie met lokaal geoogste houtgrondstoffen. 

Intussen nemen onze bedrijven zelf wél hun verantwoordelijkheid. Het aantal bedrijven dat inzet op de circulaire economie neemt hand over hand toe. Hout wordt gerecycleerd, textiel dat eindegebruik is wordt opnieuw omgezet in textielvezels, als grondstof voor nieuwe producten. En vele bedrijven zorgen zelf voor groene energie. Wij nemen energiebesparing, groene energie, recyclage enz. zeer ernstig. Het debat over onze energiebevoorrading dient dan ook serieus en realistisch te worden gevoerd.

Fa Quix, directeur-generaal