De bedrijven die hout invoeren nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Opinie van 17/11/2017 door Fa Quix

Sommige NGO’s, om Greenpeace niet bij naam te noemen, durven met de waarheid nogal eens een loopje te nemen. Door bijvoorbeeld te beweren dat het systeem van controle op ingevoerd hout in België niet werkt. 

“De conclusie van Greenpeace dat het systeem hier niet werkt omdat er tot op vandaag geen sancties werden uitgesproken, gaat meer dan een brug te ver”, stelde Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal van Fedustria, in een persreactie die u nog steeds op onze website (via www.fedustria.be/pers) kan lezen. 

Het is niet omdat er geen boetes worden uitgeschreven voor een flitspaal die de snelheid controleert, dat ‘het systeem niet werkt’. 

Is het bij Greenpeace nog niet opgekomen dat er ook ‘automobilisten’ zijn die zich bijvoorbeeld wel aan de voorgeschreven snelheid houden?

De waarheid is dus enigszins anders dan die van Greenpeace. Want waarover gaat het? Over de Europese Houtverordening, the European Timber Regulation, afgekort EUTR. Die trad op 3 maart 2013 in werking, en slaat op de invoer van hout met als doelstelling om de invoer van illegaal hout (en houtproducten) op de Europese markt tegen te gaan. Dat illegaal hout is ook duidelijk gedefinieerd: het is hout (inclusief houtproducten) dat geoogst, vervoerd, gekocht of verkocht wordt in strijd met de wetgeving in het land van herkomst.

Sedert de inwerkingtreding van de EUTR in 2013 nemen de Belgische houtinvoerbedrijven, lid van de federatie, volop hun verantwoordelijkheid. Zij doen er alles aan om de legaliteit van de door hen ingevoerde houtproducten te controleren en te garanderen. En dat niet alleen om de wet te respecteren. Maar eveneens omdat zij dat als noodzakelijk achten om ook in de toekomst die producten te kunnen blijven leveren op de Europese markt. Zij doen dat waar nodig ook samen met andere betrokken partijen.

Onze toekomst is immers nauw verbonden met duurzaam bosbeheer, inclusief duurzame houtoogst. Dat laatste draagt bij tot een duurzame ontwikkeling van het bosbeheer in de productielanden zelf, met respect voor milieu, mens en economie. Door een afzetmarkt te creëren voor duurzaam (legaal) tropisch hout wordt er geïnvesteerd in de lokale bevolking en haar economie. En kan daadwerkelijk de strijd tegen de illegale houtkap worden aangegaan.

Zijn wij dan tegen meer controles? Neen, integendeel! En die controles zullen in België ten andere worden opgevoerd. Want recentelijk traden enkele nieuwe inspecteurs in dienst, specifiek voor het uitvoeren van controles op het ingevoerde hout. Wij verwachten wel dat de controles zich niet langer zullen beperken tot de (grotere) houtinvoerders, maar zich ook uitbreiden tot andere operatoren (die het hout voor het eerst op de Europese markt brengen).

Wij roepen ook op tot een open dialoog en samenwerking met de overheden en stakeholders om te komen tot een correcte toepassing van de verplichtingen die voortvloeien uit de EUTR-richtlijn. Want één ding moge duidelijk zijn: onze bedrijven die hout invoeren nemen wel degelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid! 

Fa Quix, directeur-generaal