Beleid werpt vruchten af, maar het werk is nog lang niet af

Opinie van 16/11/2018 door Fa Quix

Op 12 november 2018 werd Premier Charles Michel ontvangen op het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij maakte er de (voorlopige) balans op van de federale regering die hij nu al vier jaar leidt. Tevens ontvouwde hij zijn plannen voor de laatste zes maanden van deze legislatuur.

De Premier sprak voor de leden van het Strategisch Comité, waar ook Fedus-tria-voorzitter Luc Billiet en past-voorzitter van Fedustria Jean-François Gribomont deel van uitmaken. Ook de leden van de Raad van Bestuur van het VBO waren uitgenodigd, waaronder ondergetekende namens Fedustria.

De Premier stak van wal met te herinneren aan het DNA van deze regering: de economische ontwikkeling bevorderen, jobs creëren en investeringen aanzwengelen. 

“Dat is de sleutel voor een sterke sociale zekerheid en de beste garantie om toekomstige uitdagingen zoals de pensioenen en de gezondheidszorg met succes te kunnen aangaan.”

De Premier somde de vele structurele hervormingen op die op vier jaar tijd werden doorgevoerd. Om te beginnen heeft de regering de loonkostcompetitiviteit verbeterd, waarbij onze loonkostenhandicap ten opzichte van 1996 nagenoeg volledig is weggewerkt (blijft nu nog de historische loonkostenhandicap, opgebouwd vóór 1996). Ook de hervorming van de concurrentiewet van 1996 zelf, evenals de taxshift en de indexsprong (met sociale correcties), werden beslist met de uitdrukkelijke bedoeling onze bedrijven meer slagkracht te geven. In dat kader stelde de Premier ook de hervorming van de vennootschapsbelasting voor: een verlaging van de faciale tarieven en een vereenvoudiging die voor duidelijkheid en fiscale stabiliteit moet zorgen.

De arbeidsmarkt wordt ook hervormd, met het oog op het bestrijden van de krapte. De jobsdeal met een pak maatregelen is nu in de fase van de uitvoering gekomen. Hij verdedigde daarbij ook de grotere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, precies vanuit de optiek om meer mensen sneller aan het werk te krijgen. Op vlak van jobcreatie heeft deze regering in elk geval al resultaat geboekt: méér dan 200.000 nieuwe jobs op vier jaar tijd.

Een heikel thema blijft ‘energie’. Het gevaar op een ‘black out’ is nu wel even geweken, maar de vraag naar betaalbare en bevoorradingszekere elektriciteit blijft bestaan. “We hebben maatregelen genomen met het energiepact. Maar ik besef dat we dat nauwgezet zullen moeten blijven opvolgen [noot: er is een monitoringcomité voorzien], maar het zal ook in de komende jaren een dossier zijn dat prominent onze aandacht zal vragen”.

Tot slot wees de Premier op zijn Investeringspact dat onze fysieke en digitale infrastructuur een boost moet geven. Een en al borstgeklop dus. 

En ja, het mag gezegd, deze federale regering heeft een behoorlijk traject afgelegd, maar… het werk is nog lang niet af. Dat is de vaststelling na een korte rondvraag bij onze lidbedrijven. Uit een poll bij de leden van de Raad van Bestuur van Fedustria op 10 oktober is namelijk gebleken dat de loonkosten en energiekosten een prioritaire bekommernis blijven, niet alleen voor deze maar ook voor de volgende regering(en). Ook de administratieve rompslomp – van de vereenvoudiging waarover de Premier sprak is in de praktijk niet veel te merken – en de blijvende krapte en mismatch op de arbeidsmarkt belemmeren de groei van vele bedrijven. Er is dus geen reden voor deze regering om zelfgenoegzaam te worden. Onze leden verwachten van deze federale regering dan ook een blijvende inzet voor een bedrijfsvriendelijker klimaat. 

Fa Quix, directeur-generaal