Infosessie EUTR in samenwerking met de FOD Leefmilieu

op 25 september 2018

De Europese Houtverordening, EUTR, is sinds 2013 van kracht. Tot voor kort controleerde de Belgische bevoegde overheid slechts sporadisch de naleving van deze verordening. Met het in dienst treden van bijkomende inspecteurs eind vorig jaar, en mede onder druk van Europa, is hierin verandering gekomen.

Na een eerste reeks van controles is echter gebleken dat het niet altijd duidelijk is wat de overheid concreet van de bedrijven verwacht en hoe bepaalde eisen, die in de verordening zitten vervat, geïnterpreteerd dienen te worden.

Om hieraan te verhelpen organiseert Fedustria in Anderlecht, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Leefmilieu, op dinsdag 25 september 2018 om 13u30 een informatiesessie over de EUTR. Doel van deze sessie is de bedrijven te informeren over wat concreet van hen wordt verwacht. Deze infosessie zal doorgaan in de kantoren van Fedustria te Anderlecht.

Tijdens deze infosessie willen we een antwoord bieden op de vraag, wat concreet van bedrijven, die hout en houtproducten op de markt brengen, wordt verwacht, en actuele vragen rond de toepassing van de verordening behandelen.

Programma

13:00 Onthaal van de deelnemers

13:30 Verwelkoming en inleiding (Fedustria)

13:45 EUTR Toepassing in de praktijk (FOD Volksgezondheid en leefmilieu)

  • Wettelijk kader
  • Wat verwacht de overheid concreet van de bedrijven, wat betekent “due diligence”?
  • Controle in de praktijk: wat houdt dit in? Hoe verloopt een controle?
  • Wat met hout met een FLEGT-licentie?
15:00 Question-time / Discussie

16:00 Afsluitende drink

Praktisch

VOOR WIE? 
Alle bedrijven die hout en houtproducten die binnen het toepassingsgebied van de EUTR vallen, of in de toekomst zullen vallen, op de markt brengen of wensen te brengen (bv invoerders van hout, houten bouwelementen, houten meubelen, ….)

INSCHRIJVEN via eutr@fedustria.be met vermelding van het bedrijf en de naam van de deelnemer(s).

DEELNAME: 
Deelname aan deze infosessie is gratis, maar voorafgaandelijke aanmelding is wel noodzakelijk.

WANNEER? 
Dinsdag 25 september 2018, 13u

WAAR? 
Fedustria Anderlecht (Hof-ter-Vleestdreef 5, 1070 Brussel)

Voor meer informatie kan u terecht bij Ingrid Hontis (ingrid.hontis@fedustria.be) of Filip De Jaeger (filip.de.jaeger@fedustria.be).

  • Categorie Hout